Blog

Żołądek – najkwaśniejsze miejsce w organizmie

utwo­rzone przez | lt. 21, 2021 | Zdrowie ma smak | 0 komen­ta­rzy

Każdy z nas miał w szkole lekcję biolo­gii. Wiemy, że orga­nizm ludzki zbudo­wany jest z komórek, tkanek, narzą­dów i układów.

Żołądek jest narzą­dem układu pokar­mo­wego. Znaj­duje się między prze­ły­kiem a jelitem cienkim. Jest elastycz­nym workiem, który potrafi rozsze­rzać się i kurczyć w zależ­no­ści od ilości (obję­to­ści) spoży­tego pokarmu. Do jego zadań należy trawie­nie, rozdrab­nia­nie pokarmu i rozkład białek. Wszyst­kie te czyn­no­ści zacho­dzą przy pomocy soku żołądkowego.

Sok żołąd­kowy składa się głównie z enzymów trawien­nych i kwasu solnego (komórki główne wydzie­lają enzymy, a komórki okła­dzi­nowe – kwas solny: HCL).

Najważ­niej­szym enzymem soku żołąd­ko­wego jest pepsyna, która uaktyw­nia się z pepsy­no­genu pod wpływem kwasu solnego. Rozkłada ona białko – i jest to bardzo ważny etap. Bez niego nie powstają amino­kwasy, które potrzebne są m.in. do produk­cji hormo­nów → brak amino­kwa­sów może wiązać się z zabu­rze­niami snu, lękami, depre­sją, choro­bami tarczycy czy nadnerczy.

Wytwa­rza­nie kwasu solnego opiera się na mecha­ni­zmie pompy proto­no­wej. Gdy poży­wie­nie trafia do żołądka, komórki G wytwa­rzają hormon regu­la­cyjny: gastrynę, która stymu­luje komórki okła­dzi­nowe do wydzie­la­nia tego kwasu.

Obec­ność HCL decy­duje o kwaso­wym odczy­nie soku żołąd­ko­wego. Jego opty­malne pH wynosi 1 — 2,5. W tym bardzo kwaśnym środowisku:

  • giną szko­dliwe drob­no­ustroje znaj­du­jące się w poży­wie­niu – pokarm jest odka­żony z bakte­rii, paso­ży­tów i innych patogenów.
  • nastę­puje wchła­nia­nie z poży­wie­nia: wita­miny B12, kwasu folio­wego, wapnia, żelaza, cynku i miedzi.

Od niedawna wiadomo także, że słabo kwasowy sok żołąd­kowy ma związek z powsta­wa­niem, tak dzisiaj powszech­nych, chorób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, alergii i nieto­le­ran­cji pokarmowych.

CO, GDY ŻOŁĄDEK BOLI?

Bardzo dużo osób odczuwa dole­gli­wo­ści żołąd­kowe. Do najbar­dziej powszech­nych objawów należą: zgaga, nadkwa­śność, uczucie cięż­ko­ści w żołądku, lekki ból żołądka (miej­scowy lub ogólny), refluks – czyli cofanie się treści pokar­mo­wej do prze­łyku czy nudno­ści. Wszyst­kie te symp­tomy świad­czą o jakiejś niepra­wi­dło­wo­ści. Choć zazwy­czaj nie ozna­czają od razu niczego złego, nie należy ich lekce­wa­żyć. Prze­waż­nie wystar­czy zmiana stylu życia, aby objawy ustą­piły. Nieod­po­wied­nia dieta, leki, używki, anty­bio­tyki, stres, jedze­nie w biegu, za mało snu – to wszystko wpływa nieko­rzyst­nie na pracę żołądka. Wystar­czy trochę zwolnić tempo życia, popra­wić żywie­nie, włączyć aktyw­ność fizyczną, dobrze się wysy­piać — wówczas wszystko powinno wrócić do normy.

UWAGA NA LEKI!

Sięga­nie po lekar­stwa na zgagę, nadkwa­śność czy refluks bez konkret­nego wska­za­nia lekarza jest niebez­pieczne. Tylko lekarz powi­nien decy­do­wać o ich stoso­wa­niu. Przez to, że leki te są powszech­nie dostępne i nie potrzeba na nie recepty, wiele osób przyj­muje je nagmin­nie i długo­ter­mi­nowo, nie zdając sobie sprawy z konse­kwen­cji. Zada­niem tych prepa­ra­tów jest hamo­wa­nie wydzie­la­nia soku żołąd­ko­wego. I rzeczy­wi­ście objawy szybko ustę­pują. Niestety, działa to tylko na chwilę. Za jakiś czas problem powraca. Znowu jest sięga­nie po leki i tak w kółko. Najważ­niej­sze w lecze­niu żołądka jest dotrzeć do przy­czyny i zająć się jej usunię­ciem. Wówczas trwale likwi­du­jemy wszyst­kie dolegliwości.

 

Pamię­taj: Odpo­wied­nie zakwa­sze­nie żołądka to jedna z najważ­niej­szych kwestii zwią­za­nych z prawi­dło­wym trawie­niem, wchła­nia­niem i utrzy­ma­niem zdrowia!

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating