„Jeśli chcesz osiągnąć coś, czego nigdy nie miałaś musisz zrobić coś, czego nigdy nie robiłaś.” — autor nieznany


O mnie

O mnie

Kilka słów o mnie

Nazywam się Marzena Wilk, zawo­dowo zajmuję się doradz­twem żywie­nio­wym, ukła­da­niem diet i moty­wo­wa­niem ludzi do zmiany.
Do każdego czło­wieka podcho­dzę indywidualnie.

Żywno­ścią i zdrowym trybem życia inte­re­suję się od zawsze. Dlatego też wybra­łam kieru­nek studiów z zakresu Tech­no­lo­gii Żywno­ści i Żywie­nia Człowieka.

Jestem za eduka­cją żywie­niową i na nią kładę szcze­gólny nacisk. Proces reduk­cji masy ciała nie powi­nien zaczy­nać się i kończyć tylko na licze­niu kalorii. Tak samo jak dieta w jednost­kach choro­bo­wych → tu nie chodzi tylko o to, by wyeli­mi­no­wać dany produkt i reszta się ułoży. Zrozu­mie­nie mecha­ni­zmu dzia­ła­nia danego skład­nika na orga­nizm, pozna­nie jego roli i sensu użycia zamien­ni­ków, pozwala w pełni świa­do­mie kontro­lo­wać swoje wybory żywieniowe.

Eduka­cja uczy zrozu­mieć – a to prowa­dzi do szyb­szego osią­gnię­cia zało­żo­nego celu. Gdy wiemy, dlaczego cukier jest niezdrowy – łatwiej będzie nam z niego zrezy­gno­wać. Zaka­zami mało się osią­gnie. Dlatego w eduko­wa­niu widzę najwięk­szy sens poprawy zdrowia, samo­po­czu­cia i wyglądu zewnętrznego.

Oprócz zagad­nień z zakresu żywie­nia czło­wieka, inte­re­suję się także medy­cyną naturalną.

Prywat­nie jestem mamą dwóch córek. Uwiel­biam czytać książki, ćwiczyć jogę, chodzić na długie spacery (raczej szybkie marsze😊) i jeździć rowerem. Lubię kuchnię śród­ziem­no­mor­ską i koktajle na bazie jarmużu lub szpi­naku. Mojej kuchni nie wyobra­żam sobie bez czosnku, chili, ziół i przypraw 😉.

Problemy zdro­wotne?

Jeśli :
• dokucza Ci zmęcze­nie, senność , nerwo­wość,
• brakuje Ci energii i koncen­tra­cji
• masz problemy z zapa­mię­ty­wa­niem
• doskwie­rają Ci problemy od strony jelit takie jak: zapar­cia, wzdęcia
• cier­pisz na chorobę dieto­za­leżną i nie radzisz sobie z ułoże­niem jadło­spisu
• lub po prostu masz nadwagę albo otyłość
skon­tak­tuj się ze mną.

Zdrowie ma smak”

Doradzę, popro­wa­dzę, nauczę. Jedze­nie jest przy­jem­no­ścią, dopóki nie jest nało­giem. “Śmie­ciowe” szybkie dania nie są smaczne — dowiesz się tego, gdy posma­ku­jesz zdro­wego menu.

Pokaże Ci jak tworzyć warto­ściowe dania i je dopra­wiać, by były smaczne. Jeśli goto­wa­nie i przy­go­to­wy­wa­nie posił­ków kojarzy Ci się nega­tyw­nie, to posta­ram się to zmienić. Nie trzeba siedzieć w kuchni godzi­nami, aby zrobić pyszny obiad. Zresztą nie każdy nawet miałby na to czas. Wbrew pozorom, zdrowe posiłki są łatwe i smaczne. 

Bo Zdrowie ma Smak!

 

Odbyte szko­le­nia
 • 18–19.11. 2023r. V Kongres Pedia­tryczno-Żywie­niowy – poru­szane tematy:

- Wpływ sposobu żywie­nia na rozwój mózgu dziecka — dr n. med. i n. o zdr. Joanna Róg
- Neuro­róż­no­rod­ność a zabu­rze­nia odży­wia­nia — mgr Agnieszka Latus
- Zabu­rze­nia czyn­no­ściowe u dzieci z bólem brzucha a stra­te­gie żywie­niowe ze ścisłym uwzględ­nie­niem diety low-FODMAP — mgr Agata Stróżyk
- Błonnik w diecie dziecka: sekretne włókna zdrowia z warzyw i owoców — dr n. med. Justyna Jessa
- Jedze­nie emocjo­nalne — jak w prak­tyce pomóc młodym osobom, które tego doświad­czają? — mgr Maria Sobie­szek
- Jak praco­wać z młodymi osobami z otyło­ścią? Kluczowe obszary i skuteczne narzę­dzia pracy — mgr Małgo­rzata Talaga-Duma
- Mikro­biota na kozetce, czyli rola mikro­bioty jeli­to­wej w budo­wa­niu odpor­no­ści na stres u dzieci i młodzieży — lek. Agata Misera
- Rozsze­rza­nie diety u dzieci przed­wcze­śnie urodzo­nych: Wyzwa­nia, zale­ce­nia i budo­wa­nie pozy­tyw­nej relacji z jedze­niem — mgr Zuzanna Wędo­łow­ska
- Pedia­tryczne Zabu­rze­nia Karmie­nia (ang. Pedia­tric Feeding Disor­ders) — od teorii do skutecz­nej stra­te­gii — mgr Dorota Szymań­ska
- Terapia nasto­latka z proble­mami w jedze­niu — jak z nim rozma­wiać i praco­wać przy użyciu Terapii Skon­cen­tro­wa­nej na Rozwią­za­niach — mgr Dorota Sikora

 • 11. 2023r. „Jak zmoty­wo­wać pacjenta do zmiany i pomóc mu w niej wytrwać?” Insty­tut Psycho­die­te­tyki we Wrocławiu
 • 26–27.11. 2022r. IV Kongres Pedia­tryczno-Żywie­niowy – poru­szane tematy:
  - „Potrzeby i wyzwa­nia w czasie rozsze­rza­nia diety oraz ich wpływ na później­sze doświad­cze­nia żywie­niowe dziecka”
  - „Moje dziecko nie chce jeść — zale­ce­nia żywie­niowe, prak­tyczne wska­zówki i kiedy powin­ni­śmy się martwić?”
  - „Neofo­bia żywie­niowa a wybiór­czość pokar­mowa”
  - „Dieta wege­ta­riań­ska i wegań­ska u dzieci”
  - „Żywie­nie dzieci ze spek­trum autyzmu i w zespole nadpo­bu­dli­wo­ści psycho­ru­cho­wej”
  - „Ból brzucha u dzieci”
  - „Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży — najnow­szy raport Najwyż­szej Izby Kontroli”
  - „Wspie­ra­nie dziecka z nadwagą i otyło­ścią — niedo­ce­niona współ­praca diete­tyka i rodziny”
  - „Profi­lak­tyka i psycho­te­ra­pia zabu­rzeń odży­wia­nia u dzieci”
  - „Eduka­cja żywie­niowa i psycho­die­te­tyczna dzieci i rodzi­ców”
  - „Dialog moty­wu­jący w pracy z rodzi­cami dziecka otyłego”
 • 12.12.2022r.- “Praca z pacjen­tami z zabu­rze­niami odży­wia­nia w ujęciu psycho­die­te­tycz­nym” Insty­tut Psycho­die­te­tyki we Wrocławiu
 • Odchu­dza­nie małego pacjenta” – prowa­dziła  Alek­san­dra Ulatow­ska, 22.06.2021r.
 • Konfe­ren­cja „Insu­li­no­opor­ność: nowe wyzwa­nia – nowe rozwią­za­nia” – 15.05.2021r.     (certy­fi­kat w załączniku)
 • Szko­le­nie SOIT – School Of Insu­lin­re­si­stance Therapy „SPECJALISTA PRZYJAZNY INSULINOOPORNYM” — 8.06.2020r.
 • Zasady żywie­nia dzieci z nadmierną masą ciała i insu­li­no­opor­no­ścią” prowa­dziła Karo­lina Górnik-Horn, 16.05.2020r.
 • Inter­dy­scy­pli­narne progra­mo­wa­nie zdro­wotne dzieci – wyzwa­nie dla diete­tyka i lekarza – 26.10.2019r.
 • Relacja Diete­tyk-Pacjent. Praca z trudnym pacjen­tem” prowa­dziła Anna Paluch, 4.12.2018r.
 • Inte­rak­cje leków z żywno­ścią w choro­bach meta­bo­licz­nych” prowa­dziła Iwona Sajór, 13.11.2018r.
 • Zasto­so­wa­nie diety roślin­nej w lecze­niu insu­li­no­opor­no­ści” prowa­dziła Iwona Kibil, 16.10.2018r.
 • Praca z pacjen­tem z choro­bami auto­im­mu­no­lo­gicz­nymi — profi­lak­tyka, diagno­styka i lecze­nie żywie­niowe” prowa­dziła Paulina Ihna­to­wicz, 18.09.2018r.
 • Reduk­cja tkanki tłusz­czo­wej — dieta high carb vs. low carb” prowa­dził Tadeusz Sowiń­ski, 21.08.2018r.
 • Endo­me­trioza i PCOS — zale­ce­nia diagno­styczno – żywie­niowe” prowa­dziła Monika Gackow­ska, 17.07.2018r.
 • Probio­tyki — zbędny suple­ment czy pana­ceum na wszystko?” prowa­dziła Anna Bart­nicka, 19.06.2018r.
 • Budo­wa­nie masy mięśnio­wej — postę­po­wa­nie żywie­niowe” prowa­dził Damian Parol, 15.05.2018r.
 • Rozsze­rza­nie diety niemow­lę­cia i dieta dziecka w drugim roku życia — zale­ce­nia i prak­tyka” Małgo­rzata Jackow­ska, 24.04.2018r.
 • Płod­ność a dieta — zabu­rze­nia owula­cji i wybrane zabu­rze­nia hormo­nalne” Sylwia Lesz­czyń­ska, 27.03.2018r.
Certy­fi­katy potwier­dza­jące ukoń­czone szkolenia

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo