„Jeśli chcesz osiągnąć coś, czego nigdy nie miałaś musisz zrobić coś, czego nigdy nie robiłaś.” — autor nieznany


POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Doku­ment uwzględ­nia RODO i poli­tykę cookies

I. ADMINISTRATOR DANYCH

1. Admi­ni­stra­to­rem danych osobo­wych jest MARZENA WILK, z siedzibą w Mosina 62–050, przy ul. Jana Matejki 7, NIP 8411527374. Kontakt z Admi­ni­stra­to­rem w sprawie ochrony danych osobo­wych jest możliwy pod adresem e‑mail: zdrowiemasmak@gmail.com, nr tele­fonu +48 505 645 369. Admi­ni­stra­tor jest jedno­cze­śnie właści­cie­lem strony.
2. W celu skorzy­sta­nia z usług, w szcze­gól­no­ści w celu zawar­cia i wyko­na­nia umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie usługi elek­tro­nicz­nej z Admi­ni­stra­to­rem, oraz otrzy­ma­nia odpo­wie­dzi zwrot­nej, użyt­kow­nik podaje swoje dane osobowe.
Każdo­ra­zowo zakres danych wyma­ga­nych do zawar­cia umowy wska­zany jest przez Admi­ni­stra­tora.
3. Podstawą prawną takiego prze­twa­rza­nia danych jest art. 6 RODO, który pozwala prze­twa­rzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wyko­na­nia umowy lub podję­cia czyn­no­ści zmie­rza­ją­cych do zawar­cia umowy oraz który pozwala prze­twa­rzać dane osobowe na podsta­wie dobro­wol­nie udzie­lo­nej zgody.
4. Poniżej wska­zane dane osobowe poda­wane są na zasa­dzie dobro­wol­no­ści jednakże niepoda­nie danych niezbęd­nych do zawar­cia i wyko­na­nia umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie usługi elek­tro­nicz­nej z Admi­ni­stra­to­rem skut­kuje brakiem możli­wo­ści ich zawar­cia i reali­za­cji umowy.
5. Ponadto, dane osobowe są prze­twa­rzane przez Admi­ni­stra­tora w celu wyko­na­nia obowiąz­ków prze­wi­dzia­nych prawem, w tym prawem podat­ko­wym a brak ich podania unie­moż­liwi Admi­ni­stra­to­rowi wyko­na­nie tychże obowiąz­ków.
6. Uwzględ­nia­jąc charak­ter, zakres, kontekst i cele prze­twa­rza­nia oraz ryzyko naru­sze­nia praw lub wolno­ści osób fizycz­nych o różnym praw­do­po­do­bień­stwie i wadze zagro­że­nia, Admi­ni­stra­tor wdraża odpo­wied­nie środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne, aby prze­twa­rza­nie odby­wało się zgodnie z RODO. Admi­ni­stra­tor stosuje środki tech­niczne zapo­bie­ga­jące pozy­ski­wa­niu i mody­fi­ko­wa­niu przez osoby nieupraw­nione, danych osobo­wych prze­sy­ła­nych drogą elektroniczną.

II. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

1. W celu wyko­na­nia umowy o świad­cze­nie usługi elek­tro­nicz­nej lub podję­cia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawar­ciem umowy, Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko/nazwa firmy,
• adres poczty elek­tro­nicz­nej.
Podstawą prawną takiego prze­twa­rza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala prze­twa­rzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wyko­na­nia umowy lub podję­cia czyn­no­ści zmie­rza­ją­cych do zawar­cia umowy.
2. W celu wyko­ny­wa­nia marke­tingu bezpo­śred­niego, Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza takie dane osobowe, jak:
• adres poczty elek­tro­nicz­nej.
Podstawą prawną takiego prze­twa­rza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala prze­twa­rzać dane osobowe w związku z prawnie uzasad­nio­nym inte­re­sem Admi­ni­stra­tora przez okres istnie­nia prawnie uzasad­nio­nego inte­resu reali­zo­wa­nego przez Admi­ni­stra­tora, nie dłużej jednak niż przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowa­dzo­nej przez Admi­ni­stra­tora dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej
3. W celu wyko­ny­wa­nia marke­tingu, Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza takie dane osobowe, jak:
• imię,
• adres poczty elek­tro­nicz­nej.
Podstawą prawną takiego prze­twa­rza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala prze­twa­rzać dane osobowe do momentu wyco­fa­nia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze prze­twa­rza­nie jej danych w tym celu.
4. W celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony rosz­czeń jakie może podno­sić Admi­ni­stra­tor lub jakie mogą być podno­szone wobec Admi­ni­stra­tora, Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwi­sko,
• numer tele­fonu kontak­to­wego,
• adres poczty elek­tro­nicz­nej,
• adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocz­towy, miej­sco­wość, kraj)
• adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
• w wypadku usłu­go­bior­ców lub klien­tów nie będą­cych konsu­men­tami Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dodat­kowo nazwę firmy oraz numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP) usłu­go­biorcy lub klienta
Podstawą prawną takiego prze­twa­rza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, który pozwala prze­twa­rzać dane osobowe w związku z prawnie uzasad­nio­nym inte­re­sem Admi­ni­stra­tora przez okres istnie­nia prawnie uzasad­nio­nego inte­resu reali­zo­wa­nego przez Admi­ni­stra­tora, nie dłużej jednak niż przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowa­dzo­nej przez Admi­ni­stra­tora dzia­łal­no­ści gospodarczej

III. UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Admi­ni­stra­tor może udostęp­nić dane podmio­tom współ­pra­cu­ją­cym takim jak np. dostawcy opro­gra­mo­wa­nia, prze­woź­nicy, spedy­to­rzy, broke­rzy kurier­scy także w celu dorę­cza­nia odpo­wie­dzi na rekla­ma­cję oraz w celu prze­ka­zy­wa­nia treści marke­tin­go­wych zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo tele­ko­mu­ni­ka­cyjne (w sytu­acji prze­ka­za­nia numeru tele­fonu) lub / i prze­sy­ła­nia infor­ma­cji handlo­wych za pośred­nic­twem środków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej zgodnie z ustawą z dnia 08.07.2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (w sytu­acji prze­ka­za­nia adresu e‑mailowego).

IV. COOKIES

W celu wyko­rzy­sty­wa­nia cookies na stronie inter­ne­to­wej prze­twa­rzane są takie infor­ma­cje tekstowe wysy­łane przez serwer i zapi­sy­wane po stronie osoby odwie­dza­ją­cej stronę. Podstawą prawną takiego prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala prze­twa­rzać dane osobowe na podsta­wie dobro­wol­nie udzie­lo­nej zgody (przy pierw­szym wejściu na stronę inter­ne­tową pojawia się zapy­ta­nie o zgodę na wyko­rzy­sta­nie cookies).
Cookies dostępne są w dziale pomocy prze­glą­darki inter­ne­to­wej oraz na poniż­szych stro­nach (wystar­czy kliknąć w dany link):
• w prze­glą­darce Chrome
• w prze­glą­darce Firefox
• w prze­glą­darce Inter­net Explo­rer
• w prze­glą­darce Opera
• w prze­glą­darce Safari
• w prze­glą­darce Micro­soft Edge

V. PROFILOWANIE

1. Prze­twa­rza­nie danych osobo­wych osób fizycz­nych przez Admi­ni­stra­tora w ramach strony w związku ze świad­cze­niem usług drogą elek­tro­niczną, zarówno w sposób całko­wi­cie zauto­ma­ty­zo­wany, częściowo zauto­ma­ty­zo­wany jak i w sposób inny niż zauto­ma­ty­zo­wany odbywa się na zasa­dach prze­wi­dzia­nych w Rozpo­rzą­dze­niu Parla­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych osobo­wych i w sprawie swobod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (RODO)
2. Admi­ni­stra­tor może korzy­stać na stronie z profi­lo­wa­nia do celów marke­tingu bezpo­śred­niego, ale decyzje podej­mo­wane na jego podsta­wie przez Admi­ni­stra­tora nie dotyczą zawar­cia lub odmowy zawar­cia umowy sprze­daży, czy też możli­wo­ści korzy­sta­nia z usług elek­tro­nicz­nych. Efektem korzy­sta­nia z profi­lo­wa­nia może być np. przy­zna­nie danej osobie rabatu, prze­sła­nie jej kodu raba­to­wego, przy­po­mnie­nie o niedo­koń­czo­nych zaku­pach, prze­sła­nie propo­zy­cji Produktu, który może odpo­wia­dać zain­te­re­so­wa­niom lub prefe­ren­cjom danej osoby lub też zapro­po­no­wa­nie lepszych warun­ków w porów­na­niu do stan­dar­do­wej oferty. Mimo profi­lo­wa­nia to dana osoba podej­muje swobod­nie decyzję, czy będzie chciała skorzy­stać z otrzy­ma­nego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warun­ków i dokonać zakupu.
3. Profi­lo­wa­nie na stronie polega na auto­ma­tycz­nej anali­zie lub progno­zie zacho­wa­nia danej osoby na stronie np. poprzez dodanie konkret­nego Produktu do koszyka, prze­glą­da­nie strony konkret­nego Produktu. Warun­kiem takiego profi­lo­wa­nia jest posia­da­nie przez Admi­ni­stra­tora danych osobo­wych danej osoby, aby móc jej następ­nie prze­słać np. kod rabatowy.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANEPRZETWARZANE

1. Każda osoba, której dane są prze­twa­rzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich popra­wia­nia, spro­sto­wa­nia, usunię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, a także prawo do prze­nie­sie­nia danych. W celu reali­za­cji praw, o których mowa powyżej, użyt­kow­nik powi­nien zwrócić się do Admi­ni­stra­tora. W przy­padku zmiany, lub koniecz­no­ści uzupeł­nie­nia lub popra­wie­nia danych osobo­wych każdy, którego dane są prze­twa­rzane zobo­wią­zany jest do ich aktu­ali­za­cji. Złoże­nie żądania usunię­cia danych osobo­wych w czasie udzie­la­nia porady jest możliwe, lecz unie­moż­li­wia otrzy­ma­nie porady.
2. W celu uzyska­nia infor­ma­cji na temat prze­twa­rza­nia swoich danych osobo­wych, a także skorzy­sta­nia z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są prze­twa­rzane może zwrócić się do Admi­ni­stra­tora.
3. Każda osoba, której dane są prze­twa­rzane na podsta­wie zgody ma prawo w dowol­nym momen­cie do wyco­fa­nia zgody na prze­twa­rza­nie swoich danych osobo­wych przez Admi­ni­stra­tora. Wyco­fa­nie zgody na prze­twa­rza­nie danych osobo­wych nie ma wpływu na zgod­ność z prawem prze­twa­rza­nia, którego doko­nano na podsta­wie zgody przed jej cofnię­ciem.
4. Każda osoba, której dane są prze­twa­rzane, ma prawo do wnie­sie­nia skargi do organu nadzor­czego (na chwilę obecną jest nim Gene­ralny Inspek­tor Ochrony Danych Osobo­wych).
5. W celu wypeł­nie­nia obowiąz­ków zwią­za­nych z RODO, w szcze­gól­no­ści poprzez tworze­nie reje­strów i ewiden­cji, np. reje­stru klien­tów, którzy zgło­sili sprze­ciw zgodnie z RODO, prze­twa­rzane są takie dane osobowe, jak:
— imię,
— nazwi­sko,
— adres e‑mail,
— miej­sco­wość
— numer telefonu.

Podstawą prawną takiego prze­twa­rza­nia danych jest po pierw­sze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala prze­twa­rzać dane osobowe, jeżeli takie prze­twa­rza­nie jest konieczne do wywią­za­nia się przez Admi­ni­stra­tora z obowiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala prze­twa­rzać dane osobowe, jeżeli tym sposo­bem Admi­ni­stra­tor reali­zuje swój prawnie uzasad­niony interes.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo