„Zdrowe żywienie bywa trudne. Otyłość to codzienny ciężar. Wybierz swój poziom trudności.” — autor nieznany


Oferta

Oferta

Oferta dla dzieci i młodzieży

Pomagam dzie­ciom i młodzieży zrozu­mieć na czym polega zdrowe, racjo­nalne żywie­nie. Dzieci od najmłod­szych lat powinny znać podsta­wowe zasady, aby w przy­szło­ści mogły cieszyć się zdro­wiem. Problem nadwagi i otyło­ści jest coraz bardziej widoczny w tej grupie społecz­nej. Staty­styki na przy­szłe lata nie są pocie­sza­jące. Coraz więcej dzieci już w wieku przed­szkol­nym ma problem z nadmierną masą ciała. Dlatego eduka­cja żywie­niowa od najmłod­szych lat jest potrzebna.

Oferta dla dorosłych

Moją ofertę kieruję również do osób:

  • mają­cych problem z utrzy­ma­niem prawi­dło­wej masy ciała (nadwaga, otyłość, niedowaga)
  • z insu­li­no­opor­no­ścią, cukrzycą typu II
  • z niedo­czyn­no­ścią i nadczyn­no­ścią tarczycy
  • z aler­giami i nieto­le­ran­cjami pokarmowymi
  • z wysokim chole­ste­ro­lem, nadci­śnie­niem, miażdżycą
  • PCOS
  • z refluk­sem, chorobą wrzo­dową żoładka i dwunastnicy

Rodzaje diet

01

Dieta podsta­wowa

Jest to dieta codzienna, oparta na zdrowym odży­wia­niu. Skie­ro­wana do osób zdro­wych, nie wyma­ga­ją­cych żywie­nia dietetycznego.

02

Dieta w chorobie

Dieta ta kiero­wana jest dla osób ze zdia­gno­zo­waną chorobą, które mają problem z ułoże­niem dla siebie jadłospisu.

Pomogę Ci pora­dzić sobie z Twoją jednostką choro­bową. Podam wska­zówki i rady, na co zwrócić uwagę i jak podejść do danej choroby, aby ją wesprzeć i wspomóc w łago­dze­niu jej objawów.

03

Dieta reduk­cyjna

Jeśli masz problem z nadwagą lub otyło­ścią, to właśnie dla Ciebie dedy­ko­wana jest ta dieta.

Pomogę Ci zgubić nadpro­gra­mowe kilo­gramy za pomocą rozpi­sa­nego konkret­nie pod Ciebie Planu Żywie­nio­wego (podam w nim prak­tyczne zale­ce­nia i wska­zówki). Więk­szość osób przy­cho­dzi do diete­tyka głównie po jadło­spis – wierząc, że to konieczna droga do osią­gnię­cia celu.

Jednak często jest tak, że tygo­dniowy jadło­spis w ogóle nie jest potrzebny. Tu ważna jest praca nad sobą i na tym należy się skupić.

Eduka­cja żywie­niowa to jedna z najsku­tecz­niej­szych metod reduk­cji masy ciała – jeśli zrozu­miesz dlaczego przytyłaś/eś i jak działa Twój orga­nizm, efek­tyw­nie będziesz zmniej­szać swoją wagę. Zaczniesz działać świa­do­mie i lepiej przy­swo­isz zdrowe nawyki żywieniowe.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo