“Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga długiego czasu. Czas i tak upłynie”. — H. Jackson Brown


Pierw­sza wizyta

Pierwsza wizyta

Jakie badania należy wykonać na pierw­szą wizytę:

 • morfo­lo­gia z rozmazem
 • lipi­do­gram
 • ferry­tyna, żelazo
 • wit. B 12 (u wege­ta­rian i wegan)
 • TSH, Ft3, Ft4, anty-TPO, anty-TG (mogą być wyniki z ostat­niego roku)
 • CRP, OB
 • glukoza i insu­lina na czczo
 • hemo­glo­bina gliko­wana (u osób z cukrzycą)
 • kwas moczowy (u osób z bólami stawów i obrzękiem)
 • hormony (u osób z zabu­rze­niami hormo­nal­nymi): estra­diol, LH, FSH, SHGB, prolak­tyna, proge­ste­ron, kortyzol
 • jeśli było wyko­nane badanie krzywej insu­li­no­wej i gluko­zo­wej w trzech punk­tach (0, 1, 2) to proszę dołą­czyć te wyniki do badań

Jak powi­nien wyglą­dać dzien­ni­czek żywieniowy:

Dzien­ni­czek można pobrać ze strony lub zapisać w podob­nej formie w swoim notesie. Ważne, aby zabie­rać dzien­ni­czek wszę­dzie ze sobą i notować każdy spożyty posiłek i wypity napój.

Na pierw­szą wizytę potrze­buję 3‑dniowy spis posił­ków i napojów (dwa dni od ponie­działku do piątku i jeden dzień weekendowy).

W SKŁADZIE POSIŁKU — należy podać ilości orien­ta­cyjne (np. 1 łyżka sosu, 1 szklanka soku, jedna miseczka zupy…) lub (jeśli to możliwe) dokładne ilości spoży­tego dania (np. 100g piersi z kurczaka…) oraz rodzaj obróbki termicz­nej (goto­wane, smażone na głębo­kim oleju, pieczone…).

DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY można pobrać tuatj:

W wersji WORD- pobierz dzien­ni­czek żywieniowy.docx

W wersji .PDF pobierz dzien­ni­czek żywieniowy.pdf

* ilość skład­ni­ków podać w miarach domowych,np. trzy czubate łyżki ziem­nia­ków, miseczka zupy, dwie łyżki sosu, szklanka soku.…

** Obróbka termiczna — wpisz rodzaj, np. mięso goto­wane, kotlety smażone, ryba pieczona w folii.…

***wymień emocje przed posił­kiem  (np. głód, rozdraż­nie­nie, bez głodu…) i opisz odczu­cia w skali od 1 ‑co oznacza bardzo niskie odczu­cie danej emocji) do 5 (bardzo silne odczu­cie danej emocji). Podaj również emocje po posiłku tym samym sche­ma­tem (np. senność- 5, czyli bardzo duża senność, sytość‑3.…)

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo