„Odchudzanie to powolny proces, a odpuszczenie go nie przyspieszy”. — autor nieznany 


Cennik

Cennik

Wizyty stacjo­narne w gabi­ne­cie dla osób dorosłych

Pierwsza wizyta — 120zł

czas:      ok. 1,5h

cena:     120 zł

Wizyta obej­muje:

 • szcze­gó­łowy wywiad żywieniowy,
 • pomiary antro­po­me­tryczne,
 • analizę dzien­niczka żywieniowego

Otrzy­mu­jesz:

 • 7‑dniowy sper­so­na­li­zo­wany plan żywie­niowy rozpi­sany na podsta­wie prze­pro­wa­dzo­nego wywiadu, wyników badań oraz dzien­niczka żywie­nio­wego. Jadło­spis na każdy dzień tygo­dnia będzie dopa­so­wany do Twoich preferencji.
 • ogólne zasady i wska­zówki doty­czące zdro­wego żywienia
 • indy­wi­du­alne zale­ce­nia żywieniowe
 • wszyst­kie prze­pisy na każdy posiłek
 • listę zakupów
 • wydruk na lodówkę
 • propo­zy­cje aktyw­no­ści fizycznej

Na pierw­szą wizytę przy­go­tuj DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY oraz WYNIKI BADAŃ

Wizyta kontrolna — 50ZŁ

czas:      ok. 30 minut

cena:     50 zł

Wizyta obej­muje:

 • pomiary antro­po­me­tryczne
 • analiza dzien­niczka żywie­nio­wego, który prowa­dzony był od poprzed­niej wizyty
 • otrzy­masz kolejne zale­ce­nia żywie­niowe, które pomogą zmienić nawyki żywieniowe
7‑dniowy indywidualny Plan Żywieniowy — 80zł — 100zł

cena:     80 — 100 zl

Otrzy­mu­jesz:

 • 7‑dniowy sper­so­na­li­zo­wany Plan Żywieniowy
 • kolejne zale­ce­nia żywie­niowe, które pomogą ćwiczyć zmianę nawyków żywieniowych
 • wszyst­kie prze­pisy na każdy posiłek
 • listę zakupów
 • wydruk na lodówkę
14-dniowy indywidualny Plan Żywieniowy: 160zł — 200zł

cena:      160zł — 200zł

Otrzy­mu­jesz:

 • 14-dniowy sper­so­na­li­zo­wany Plan Żywieniowy
 • kolejne zale­ce­nia żywie­niowe, które pomogą ćwiczyć zmianę nawyków żywieniowych
 • wszyst­kie prze­pisy na każdy posiłek
 • listę zakupów
 • wydruk na lodówkę

WIZYTY STACJONARNEGABINECIEDLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pierwsza wizyta: 120zł

czas:      ok. 1 h

cena:     120 zl

Wizyta obej­muje:

 • wywiad żywie­niowy
 • analizę dzien­niczka żywie­nio­wego (starsze dzieci)
 • pomiary antro­po­me­tryczne

Dziecko na tej wizycie otrzy­muje ode mnie wska­zówki i rady jak należy jeść i na co zwracać uwagę. Otrzyma sper­so­na­li­zo­wane zale­ce­nia żywie­niowe, przy­kła­dowe prze­pisy na smaczne, zdrowe i łatwe dania. Zale­ce­nia przy­go­to­wane będą w formie zadań do wyko­na­nia. Wizyta dziecka to spotka­nie eduka­cyjno-moty­wu­jące, zachę­ca­jące do stoso­wa­nia zdro­wych zasad racjo­nal­nego żywienia.

Wizyta kontrolna: 50zł

czas:      ok. 30 minut

cena:     50 zł

Wizyta obej­muje:

 • analizę dzien­niczka i postępów
 • pomiary antro­po­me­tryczne

Dziecko otrzyma dalsze zale­ce­nia żywie­niowe konty­nu­ujące zmianę nawyków i wdro­że­nie nowych zasad.

DIETA ONLINE

Pierwsza wizyta: 120zł

Cena obej­muje:

 • szcze­gó­łowy wywiad żywieniowy,
 • analizę dzien­niczka żywie­nio­wego oraz wyników badań

Otrzy­mu­jesz:

 • 7‑dniowy sper­so­na­li­zo­wany plan żywie­niowy rozpi­sany na podsta­wie prze­pro­wa­dzo­nego wywiadu, wyników badań oraz dzien­niczka żywie­nio­wego. Jadło­spis na każdy dzień tygo­dnia będzie dopa­so­wany do Twoich preferencji.
 • ogólne zasady i wska­zówki doty­czące zdro­wego żywienia
 • indy­wi­du­alne zale­ce­nia żywieniowe
 • wszyst­kie prze­pisy na każdy posiłek
 • listę zakupów
 • wydruk na lodówkę
 • propo­zy­cje aktyw­no­ści fizycznej

Do wywiadu żywie­nio­wego dołącz DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY oraz WYNIKI BADAŃ

Jadłospis 7‑dniowy ONLINE na kolejny tydzień

80zl — dotyczy diety podsta­wo­wej i redukcyjnej

100zl — dotyczy diety z jednostką choro­bową i diety eliminacyjnej

Jadłospis 14-dniowy ONLINE na kolejne dni

160zl — dotyczy diety podsta­wo­wej i redukcyjnej

200zl — dotyczy diety z jednostką choro­bową i diety eliminacyjnej

Wizyta kontrolna online bez Planu Żywieniowego: 50zł

cena: 50zl

Cena obej­muje inter­pre­ta­cje dzien­niczka żywie­nio­wego wraz z analizą postę­pów. Na tej podsta­wie zostają ułożone sper­so­na­li­zo­wane zale­ce­nia żywieniowe.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo