Blog

ODPORNOŚĆ — ważna sprawa

utwo­rzone przez | Paź 10, 2019 | Zdrowie ma smak | 0 komen­ta­rzy

Zaczyna się okres jesienno-zimowy. Po lecie orga­nizm nie zawsze potrafi szybko i spraw­nie prze­sta­wić się na chłod­niej­sze pory roku. Oczy­wi­ście jest to kwestia stanu naszego układu odpor­no­ścio­wego. Silny, dobrze wzmoc­niony łatwo poradzi sobie ze zmia­nami tempe­ra­tur i aury na zewnątrz.

Odpor­ność w 80% znaj­duje się w naszych jeli­tach. W jeli­tach, których powierzch­nia wynosi 32m², zamiesz­kuje 100 bilio­nów mikro­or­ga­ni­zmów w tym 4000 ich gatun­ków. O jeli­tach nie wiemy jeszcze wszyst­kiego, powoli zaczy­namy pozna­wać coraz to większe ich znacze­nie w rozwoju alergii, różnych chorób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, otyło­ści, lęków a nawet depre­sji. Okazuje się, że nasza mikro­biota jeli­towa ma na to bardzo duży wpływ.

Na silny układ immu­no­lo­giczny składa się kilka czyn­ni­ków. W orga­ni­zmie mamy barierę ochronną, komórki obronne i bakte­rie jeli­towe, czyli naszą mikro­biotę. Wszyst­kie one bronią wnętrze orga­ni­zmu przed dosta­niem się wirusów, grzybów czy bakte­rii chorobotwórczych.

Aby te mecha­ni­zmy obronne dobrze funk­cjo­no­wały, należy zapew­nić im odpo­wied­nie warunki. Śluzówki, które skła­dają się na barierę ochronną, muszą być mocne i nie prze­pusz­czać do wnętrza orga­ni­zmu niechcia­nych drob­no­ustro­jów. Równie ważna jest mikro­biota jeli­towa i jej odpo­wied­nia ilość w jeli­tach. Pełni ona kilka funkcji, jedną z nich jest funkcja immu­no­sty­mu­lu­jąca, która wzmac­nia orga­nizm poprzez stymu­lo­wa­nie komórek układu odpornościowego.

Do najważ­niej­szych rzeczy, o które należy zadbać aby mieć mocną odpor­ność zali­czamy: aktyw­ność fizyczna, harto­wa­nie ciała, mini­ma­li­zo­wa­nie stresu, dobry sen i oczy­wi­ście odpo­wied­nie, zdrowe odżywianie.

  • Harto­wa­nie skutecz­nie pobudza odporność;
  • Aktyw­ność fizyczna wspiera układ immu­no­lo­giczny poprzez zwięk­sze­nie liczby komórek obron­nych (w tym w szcze­gól­no­ści makro­fa­gów) i zwięk­sze­nie liczeb­no­ści mikro­bioty jeli­to­wej. To zmniej­sza ryzyko wystą­pie­nia prze­zię­bień i zakażeń. Należy zazna­czyć, iż zale­cana jest umiar­ko­wana aktyw­ność fizyczna (inten­sywna → obniża odpor­ność, mają na to wpływ hormony wydzie­lane podczas inten­syw­nego treningu);
  • Dobry sen to ważny aspekt. Prze­mę­czony czło­wiek szyb­ciej łapie infek­cje. Podczas snu orga­nizm się rege­ne­ruje i wzmac­nia. Zale­cane jest 8h snu (nieprze­ry­wa­nego!) na dobę;
  • Stres to trud­niej­szy temat – ciężko jest w dzisiej­szym świecie go omijać. Na szczę­ście są tech­niki relak­sa­cyjne, sport i hobby. Zadbaj oto by tego stresu było jak najmniej.
   Stres to wróg silnej odporności;
  • Jeżeli chodzi o zdrowe odży­wia­nie to wpływa ono na: jakość i liczeb­ność mikro­bioty jeli­to­wej, jakość błon śluzo­wych a co za tym idzie, wpływa na stan naszego układu immu­no­lo­gicz­nego. W diecie wzmac­nia­ją­cej należy zadbać o obec­ność dobrych tłusz­czów, witamin, mikro­ele­men­tów, pełno­war­to­ścio­wego białka, anty­ok­sy­dan­tów oraz błonnika.
   Jadło­spis powi­nien być bogaty w warzywa, owoce, zboża, strączki, probio­tyki i prebiotyki.
   Probio­tyki natu­ral­nie znaj­dują się w kiszon­kach i mlecz­nych produk­tach fermentowanych.   Nato­miast prebio­tyki, które stano­wią poży­wie­nie dla dobro­czyn­nych bakte­rii jeli­to­wych, znaj­dziesz w płat­kach owsia­nych, czosnku, porze, cebuli, w zielo­nych bana­nach, otrę­bach, miodzie i w sałat­kach ziem­nia­cza­nych lub makaronowych.
   Zboża to nie tylko źródło cennego błon­nika, ale również witamin i mine­ra­łów, m.in. kluczo­wego dla wzmac­nia­nia odpor­no­ści selenu. Dlatego każdego dnia sięgaj po pełno­ziar­ni­ste pieczywo, ciemne maka­rony, ryż lub kasze.
   Zrezy­gnuj lub wyeli­mi­nuj do minimum żywność wysoko prze­two­rzoną – ma ona niską wartość odżyw­czą, prze­peł­niona jest chemicz­nymi dodat­kami do żywno­ści, a surowce w niej wyko­rzy­stane są zazwy­czaj słabej jakości.
   • Należy również wspo­mnieć o wpływie używek na nasz orga­nizm. Palenie papie­ro­sów, częste picie alko­holu czy zaży­wa­nie leków (oczy­wi­ście mam tu na myśli leki, które przyj­mo­wane są bez konkret­nego zale­ce­nia lekarza) – wszystko to obciąża orga­nizm, niszczy bakte­rie jeli­towe i osłabia układ odpornościowy.

    

   SUPLEMENTY JAKO ZAMIENNIKI ŻYWNOŚCI!
   Pamię­taj! Bezpod­stawne kupo­wa­nie i zaży­wa­nie suple­men­tów nie jest receptą na utrzy­ma­nie zdrowia i zapo­bie­ga­nie choro­bom. Żadna tabletka nie jest w stanie zastą­pić pełno­war­to­ścio­wego poży­wie­nia. Wita­miny, mine­rały, enzymy oraz inne cenne skład­niki zawarte w rośli­nach i żywych orga­ni­zmach to aktywne cząstki, które wchła­niane są bardziej skutecz­nie niż synte­tyczne odpo­wied­niki w formie table­tek. Suple­menty powinny być przyj­mo­wane na wyraźne zale­ce­nie lekarza i na okres tymcza­sowy, by uzupeł­nić ewen­tu­alne niedobory.Hipokrates powie­dział: „Twoje poży­wie­nie powinno być lekar­stwem, a lekar­stwo Twoim pożywieniem”.:)

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating