Blog

Bób z pietruszką

utwo­rzone przez | Lip 16, 2021 | Zdrowie ma smak | 0 komen­ta­rzy

Uwiel­biam okres lata, nie tylko ze względu na słońce, piękną roślin­ność i cudny śpiew ptaków, ale również z powodu pysz­nych, lekkich dań. W tym właśnie czasie pojawia się sezon na moje ulubione warzywa i owoce. Bób jest jednym z nich.

Z punktu warto­ści odżyw­czych, bób zawiera w sobie dużo błon­nika, folia­nów (100g suro­wego produktu pokrywa dzienne zapo­trze­bo­wa­nie na kwas foliowy), mine­ra­łów (żelaza, wapnia, magnezu, potasu i cynku) i jest dosko­na­łym źródłem białka. Do tego jest nisko­ka­lo­ryczny. Dzięki swoim walorom, wspiera odchu­dza­nie, obniża ciśnie­nie krwi i poziom złego cholesterolu.

BÓB Z PIETRUSZKĄ — to mój obowiąz­kowy lipcowy posiłek – czasami robię go na obiad, czasami na kolację. Jest smaczny, zdrowy i sycący.

Skład­niki na dwie porcje:

500 g bobu

łyżka masła

łyżeczka soli

3 łyżki posie­ka­nej natki pietruszki

Sposób przy­go­to­wa­nia:

Umyty bób prze­ło­żyć do garnka z osoloną, wrzącą wodą (osolić jak ziem­niaki). Gotować do mięk­ko­ści, ok. 15–20 minut. Młody bób potrze­buje krót­szego goto­wa­nia. Następ­nie odlać wodę, dodać do garnka masło i pietruszkę. Wszystko wymie­szać. Prze­ło­żyć na talerz. Bób jeść w całości, ze skórką. Smacznego. 

Porcja bobu zawiera ponad 15g błon­nika i ma ok. 240kcal.

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating