Blog

Sklepowe Jogurty truskawkowe kontra domowe — PORÓWNANIEPRZEPIS

utwo­rzone przez | Lis 23, 2019 | Produkty, Prze­pisy, Żywność | 0 komen­ta­rzy

Dzisiaj posta­no­wi­łam wziąć pod lupę dwa popu­larne i najczę­ściej kupo­wane jogurty truskaw­kowe: Jogurt kremowy z truskaw­kami DANONE Fanta­sia oraz Zott Jogo­bella truskawka i poziomka.
Najpierw przed­sta­wię Wam zawar­tość skład­ni­ków w każdym z nich, następ­nie podam zdrow­szą ich wersję, którą każdy z Was może samemu zrobić i to maksy­mal­nie w 10 minut.
No to zaczynamy!

Zott Jogobella truskawka i poziomka

Masa netto: 150g
Cena: 1,29zl (8,60zl / kg)
Wartość ener­ge­tyczna: 150g = 634kJ / 150kcal

Skład­niki:
mleko, owoce (truskawki, sok truskaw­kowy z koncen­tratu, poziomki), mleko zagęsz­czone odtłusz­czone, syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy, cukier, koncen­trat soku z buraków czer­wo­nych, aromat, żywe kultury bakterii.

DANONE Fantasia Jogurt kremowy z truskawkami

Masa netto: 122g
Cena: 1,99zl (16,30zl / kg)
Wartość ener­ge­tyczna: 122g = 600kJ / 143kcal

Skład­niki:
mleko, wsad owocowy (truskawki — 13,3% w produk­cie, cukier, skrobia mody­fi­ko­wana, substan­cje zagęsz­cza­jące: karagen, guma ksan­ta­nowa; skon­cen­tro­wany sok z czarnej marchwi, regu­la­tory kwaso­wo­ści: cytry­niany sodu i kwas cytry­nowy; aromat natu­ralny), śmie­tanka, cukier, mleko w proszku odtłusz­czone, żywe kultury bakte­rii jogurtowych.

Zott Jogo­bella truskawka i poziomka zawiera w jednym kubeczku 20,7g węglo­wo­da­nów, 3,9g tłusz­czu i 5,3g białka. Owoców ma w sobie 13,5g ( 13,5g = truskawki + sok truskaw­kowy z koncen­tratu + poziomki). Do tego jogurt zawiera również syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy, dodat­kowy cukier, koncen­trat soku z buraków czer­wo­nych i sztuczny aromat.

DANONE Fanta­sia Jogurt kremowy z truskaw­kami zawiera w swojej porcji 18,2g węglo­wo­da­nów, 6,5g tłusz­czu i 2,9g białka. Zawar­tość samego owocu-truskawki to 16,2g. Do tego mnóstwo dodat­ków do żywno­ści w postaci: skrobi mody­fi­ko­wa­nej, substan­cji zagęsz­cza­ją­cych: kara­genu, gumy ksan­ta­no­wej; regu­la­to­rów kwaso­wo­ści: cytry­nianu sodu i kwasu cytrynowego.

Warto zazna­czyć, że zawar­tość owocu w Zott Jogo­bella to ok. 1 truskawka, a w Jogur­cie Danone to ok. 1,5 truskawki!

Krótka informacja na temat dodanych dodatków do żywności:

Syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy- to substan­cja słodząca, popra­wia­jąca cechy orga­no­lep­tyczne produktu: smak, zapach, konsy­sten­cję i teksturę oraz barwę. Niestety jest szko­dli­wym dodat­kiem do żywno­ści. Wpływa na gospo­darkę węglo­wo­da­nową, wydzie­la­nie hormo­nów: m.in. greliny i leptyny, gospo­darkę lipi­dową oraz układ odpor­no­ściowy. Przy­czy­nia się do powsta­nia otyło­ści, chorób układu krąże­nia, insu­li­no­opor­no­ści, cukrzycy typu II oraz anemii. Jest niepo­żą­da­nym dodat­kiem do żywności.

Skrobia- jest natu­ral­nym węglo­wo­da­nem, często doda­wa­nym w produk­tach spożyw­czych. Skrobia mody­fi­ko­wana to skrobia poddana „zabie­gom” fizyko-chemicz­nym, mającym na celu osią­gnąć lepsze właści­wo­ści żelu­jące, uzyskać lepszą teksturę, lepkość i elastycz­ność produktu. Skrobia mody­fi­ko­wana zali­czana jest do bezpiecz­nych dodat­ków do żywności.

Kara­geny- to natu­ral­nie wystę­pu­jące gumy węglo­wo­da­nowe, otrzy­my­wane z czer­wo­nych wodo­ro­stów morskich. W prze­my­śle spożyw­czym stoso­wane są głównie jako substan­cje stabi­li­zu­jące, żelu­jące i zagęsz­cza­jące. Są dodat­kiem bezpiecz­nym o ile nie są prze­kro­czone dzienne dawki ich spoży­cia (wg WHO/FAO jest to 3,5g/os.). Kara­geny spoży­wane w więk­szej ilości powo­dują stany zapalne jelit, biegunki, problemy z wydzie­la­niem insu­liny, a nawet mogą prowa­dzić do powsta­nia raka żołądka.

Guma ksan­ta­nowa- to wielo­cu­kier, stoso­wany w żywno­ści jako emul­ga­tor i zagęst­nik. W nadmia­rze może powo­do­wać biegunkę. Obec­ność gumy ksan­ta­no­wej w żywno­ści zazwy­czaj koja­rzona jest z tańszym zamien­ni­kiem, aby nadać lepszą konsy­sten­cję produktowi.

Cytry­nian sodu- wpływa na wygląd produktu, popra­wia barwę, konsy­sten­cję i smak. Jest bezpieczną substan­cją, choć może wywo­ły­wać uczulenie.

Kwas cytry­nowy- to kwas orga­niczny, który w prze­my­śle spożyw­czym służy jako substan­cja prze­ciw­u­tle­nia­jąca i regu­la­tor kwaso­wo­ści, prze­dłuża trwa­łość produktu. Jest bezpiecz­nym dodat­kiem do żywności.

Należy pamię­tać, że to rynek i konsu­menci wymu­sili na produ­cen­tach stoso­wa­nie dodat­ków do żywno­ści. Popra­wiają one smak, zapach, konsy­sten­cję, prze­dłu­żają trwa­łość i zachę­cają do zakupu. Dopusz­czone do żywno­ści dodatki są odpo­wied­nio prze­ba­dane i w okre­ślo­nych normach nie stano­wią zagro­że­nia dla zdrowia.

Jednak nikt nie jest w stanie okre­ślić jaki wpływ będą miały te wszyst­kie dodatki do żywno­ści na nasze zdrowie za kilka­na­ście, kilka­dzie­siąt lat. Na to potrzeba czasu i badań.

MOJA ALTERNATYWA dla przedstawionych wyżej jogurtów to:

1. Domowy jogurt z kawał­kami truska­wek
2. Domowy jogurt z musem truskaw­ko­wym typu Fanta­zja.
Moja propo­zy­cja jest prost­sza i zdrow­sza.
Zawiera cztery razy więcej owocu, jest bez chemicz­nych dodat­ków do żywno­ści, bez dodat­ko­wych aroma­tów i barw­ni­ków. Oba jogurty zawie­rają tylko trzy skład­niki, wszyst­kie bardzo dobrej jakości. No i oczy­wi­ście są pyszne.
Jogurt i truskawki zaku­pione zostały w sklepie Biedronka.

Składniki na przygotowanie jogurtu:

JOGURT Z KAWAŁKAMI TRUSKAWEK

 

Masa netto: 213g
Cena: 3zl (14,10zl / kg)
Wartość ener­ge­tyczna: 213g = 598kJ / 143kcal

Skład­niki:
Jogurt natu­ralny (140g)
Truskawki (60g)- ( 7 truska­wek !!! )
Miód (łyżeczka, 13g)

Przy­go­to­wa­nie:
Truskawki odmro­zić, pokroić na drobne kawałki. Jogurt wymie­szać z miodem i dodać owoce.

JOGURTMUSEM TRUSKAWKOWYM

 

Masa netto: 223g
Cena: 3,20zl (14,30zl / kg)
Wartość ener­ge­tyczna: 223g = 609kJ / 146kcal

Skład­niki:
Jogurt natu­ralny (140g)
Truskawki (70g) — ( 8 truska­wek !!! )
Miód (łyżeczka, 13g)

Przy­go­to­wa­nie:
Truskawki odmro­zić, zmik­so­wać na gładki masę. Jogurt wymie­szać z miodem i dodać mus truskawkowy.

Moja propozycja dla dziecka na drugie śniadanie do szkoły:

Wystar­czy dodać garść orze­chów i warzywa do schru­pa­nia  — i zestaw śnia­da­niowy gotowy?:

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating