Blog

JOGURTJAKI WYBRAĆ?

utwo­rzone przez | Lip 3, 2019 | Dieta | 0 komen­ta­rzy

Jogurt należy do produk­tów mlecz­nych fermen­to­wa­nych. Powstaje podczas kilku­go­dzin­nej fermen­ta­cji mleka (uprzed­nio podgrza­nego do 90°C i schło­dzo­nego do 47°C) z dodat­kiem zakwasu jogur­to­wego. Zakwas jogur­towy składa się z dwóch rodza­jów bakte­rii: Lacto­ba­cil­lus bulga­ri­cusStrep­to­coc­cus termo­phi­lus.

Na naszym rynku znaj­duje się wiele jogur­tów nowej “gene­ra­cji”, które wzbo­ga­cone są cennymi, specy­ficz­nymi bakte­riami z rodzaju Bifi­do­bac­te­riumLacto­ba­cil­lus acido­phi­lus. Obie te kultury bakte­ryjne wystę­pują natu­ral­nie w jelicie cienkim (L. acido­phi­lus) i w jelicie grubym (Bifi­do­bak­te­rie).

 Jakie funkcje pełnią te bakte­rie w naszym organizmie?

 • poma­gają utrzy­mać opty­malną równo­wagę mikro­bioty jelitowej,
 • wzmac­niają układ immunologiczny,
 • obni­żają poziom chole­ste­rolu we krwi,
 • chronią przed nieto­le­ran­cjami pokarmowymi
 • oraz wspo­ma­gają trawie­nie pokarmu.

Jaki jogurt jest najlepszy?

Najlep­szy jogurt to ten, który ma najkrót­szy skład. Natu­ralny jogurt powin­nien składać się z mleka i bakte­rii. Ważne by na etykie­cie był podany gatunek, rodzaj i szczep bakte­rii i żeby były to “żywe” kultury bakteryjne.

Jeżeli chodzi o jogurty owocowe, to oczy­wi­ście najlep­szym wyjściem jest zrobić je samemu dodając do natu­ral­nego jogurtu garść owoców sezo­no­wych ☺. Jednak, gdy w danym momen­cie nie ma takiej możli­wo­ści, należy wybrać ten z najlep­szym składem.

Poszu­kaj jogurtu :

 • z najwięk­szą zawar­to­ścią owoców (najlep­szy to taki, co ma 15g owoców w 100g jogurtu)
 • który zawiera “żywe” kultury bakteryjne
 • ma podany gatunek, rodzaj i szczep bakterii
 • który nie zawiera w swoim skła­dzie niepo­trzeb­nych substan­cji takich jak: syropu gluko­zowo-fruk­to­zo­wego, skrobi, sztucz­nych barw­ni­ków i aroma­tów, żela­tyny i innych zagęsz­cza­czy, regu­la­to­rów kwasowości

Cieka­wostki:

 1. Jogurt może być wypro­du­ko­wany z mleka: 
  • pełnego,
  • częściowo odtłusz­czo­nego
  • odtłusz­czo­nego
  • zagęsz­czo­nego przez odparowanie
  • odtłusz­czo­nego mleka w proszku

Każdy wymie­niony wyżej skład­nik jest poprawny i powi­nien znaj­do­wać się w skła­dzie jogurtu na pierw­szym miejscu.

 1. Wg FAO (Orga­ni­za­cji Narodów Zjed­no­czo­nych ds. Wyży­wie­nia i Rolnic­twa) dozwo­lone są w jogur­cie dodatki w postaci kazeiny, śmie­tanki, białek serwat­ko­wych, białek mleka i maślanki.
 2. Należy pamię­tać, że każdy dodat­kowy skład­nik wymie­niony w punkcie 2, zwięk­sza w jogur­cie ilość białka i laktozy — osoby z nieto­le­ran­cją cukru mlecz­nego powinny zwracać na to uwagę.
 3. Jogurt zawiera w swoim skła­dzie wita­miny także rozpusz­czalne w tłusz­czach (wit. A i K), kupując jogurty 0% tł. pozba­wiamy siebie tych cennych witamin.

Podsu­mo­wu­jąc: Regu­larne, codzienne spoży­wa­nie jogur­tów popra­wia nasz stan zdrowia i wzmac­nia organizm.

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating