„Marzenia zamieniaj na cele i dąż do ich realizacji” — autor nieznany


Dieta online

Zamów dietę online

Formularz podstawowy

Formu­larz podsta­wowy możesz również pobrać tutaj: 

W wersji WORD- pobierz dzien­ni­czek żywieniowy.docx

W wersji .PDF pobierz dzien­ni­czek żywieniowy.pdf

Plik w wordzie możesz wypeł­nić i prze­słać na mój e‑mail zdrowiemasmak@gmail.com. Plik w pdf możesz wydru­ko­wać, wypeł­nić ręcznie, a skan lub zdjęcie wydruku prze­słać na wyżej wymie­niony e‑mail.

Zgody na prze­twa­rza­nie danych

Instrukcja — jak zamówić dietę?

1. Aby zamówić plan żywie­niowy, wypeł­nij formu­larz podsta­wowy i prze­ślij do mnie. Ja skon­tak­tuję się z Tobą, prześlę koszt całej diety oraz numer konta, na które należy dokonać przelewu.

2. Po zaksię­go­wa­niu wpłaty na konto, otrzy­masz ode mnie wywiad żywie­niowy, na podsta­wie którego będzie przy­go­to­wana dieta.

Wywiad żywie­niowy to zestaw pytań doty­czący Twojego trybu życia, zdia­gno­zo­wa­nych chorób, Twojej aktyw­no­ści fizycz­nej, prefe­ren­cji smako­wych itd. Ważne jest, aby odpo­wia­dać na pytania szcze­rze i w miarę precy­zyj­nie☺. Każda infor­ma­cja jest dla mnie ważna — na podsta­wie tego formu­la­rzu układam dietę najbar­dziej do Ciebie dopasowaną.

Na tym etapie będę Cię również prosić o wyniki badań i dzien­ni­czek żywie­niowy — to także będzie brane pod uwagę przy tworze­niu jadło­spisu. → zobacz jakie badania należy wykonać oraz jak powi­nien wyglą­dać dzien­ni­czek żywieniowy.

  1. Po odesła­niu do mnie formu­la­rza z wywia­dem żywie­nio­wym (na drugi e‑mail : zms.kontakt@gmail.com) przy­stę­puję do rozpi­sy­wa­nia diety. Na tym etapie nie masz już możli­wo­ści zmiany infor­ma­cji zapi­sa­nej w wywia­dzie. W ciągu 3–5dni robo­czych otrzy­masz ode mnie jadło­spis na 7 lub 14 dni (w zależ­no­ści od zamó­wie­nia), indy­wi­du­alne zale­ce­nia żywie­niowe, ogólne zasady zdro­wego żywie­nia, wszyst­kie prze­pisy, listę zakupów oraz wydruk na lodówkę.
  1. Jeśli, po otrzy­ma­niu planu żywie­nio­wego, będziesz miał/miała pytania — jak najbar­dziej możesz się ze mną skon­tak­to­wać przez ten sam e‑mail, z którego otrzy­masz dietę.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo