Blog

ORZEŹWIAJĄCY NAPÓJ JABŁKOWY

utwo­rzone przez | Lip 3, 2019 | Prze­pisy | 0 komen­ta­rzy

Nade­szły kolejne upały. W takie ciepłe dni należy zadbać o dobre nawod­nie­nie orga­ni­zmu. Oczy­wi­ście woda mine­ralna jest tu najważ­niej­sza. Pamię­tać trzeba o tym, by dostar­czyć ok. 2,5l płynów dziennie.

Dziś podaję przepis na orzeź­wia­jący napój jabł­kowy. Dobry zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Oprócz walorów smako­wych zawiera w swym skła­dzie m.in. nasiona chia, które dostar­czają nam niezbęd­nych kwasów tłusz­czo­wych omega‑3, błon­nika pokar­mo­wego, dobrego białka, anty­ok­sy­dan­tów, witamin (A, C, E , z gr.B) i mine­ra­łów (w tym w szcze­gól­no­ści dużo wapnia).

Nasiona chia mają cudowną właści­wość pęcz­nie­nia w wodzie i tworze­nia lekkiego żelu — to na pewno zachęci dzieci do spró­bo­wa­nia tego napoju. Polecam☺

Porcja napoju to 78 kcal i 2,2g błonnika

Skład­niki:

  • pół szklanki soku jabłkowego
  • pół szklanki wody
  • łyżeczka nasion chia
  • 3 listki świeżej mięty
  • ewen­tu­al­nie kostki lodu

Przy­go­to­wa­nie:

Łyżeczkę nasion chia wsyp do szklanki i zalej do połowy wodą (można lekko zblen­do­wać, wówczas szyb­ciej powsta­nie konsy­sten­cja żelowa). Odstaw na ok. godzinę. Następ­nie dolej pół szklanki soku jabł­ko­wego, dodaj rozdrob­nioną mięte i zamie­szaj. Ewen­tu­al­nie dodaj kostki lodu.

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating