Menu

O MNIE

Chcesz mnie lepiej poznać? Zapra­szam na stronę “o mnie”. Są tu wszyst­kie infor­ma­cję o moich kompe­ten­cjach: doświad­cze­niu, umie­jęt­no­ściach i wiedzy.

CENNIK

W tej sekcji dowiesz się, ile mogą kosz­to­wać wizyty stacjo­narne w gabi­ne­cie i diety on-line.

OFERTA

Zapo­znaj się z moją ofertą diet i sprawdź, czy znaj­dziesz odpo­wiedni dla siebie plan żywienia.

PIERWSZA WIZYTA? — JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Zdecydowałeś/aś się na skorzy­sta­nie z moich usług? Przed pierw­szą wizytą należy wypeł­nić dzien­ni­czek żywie­niowy oraz wykonać kilka badań.

ZAMÓW DIETĘ ON-LINE

Tutaj zamó­wisz dietę on-line skom­po­no­waną na Twoje potrzeby. Postę­puj według instruk­cji “krok po kroku”, wypeł­nij skró­coną wersję wywiadu żywie­nio­wego i oczekuj na kolejne informacje.

KONTAKT

Jeśli chcesz się ze mną skon­tak­to­wać, to na tej stronie znaj­dziesz numer tel., e‑mail, mapę dojazdu, formu­larz kontak­towy i adres. 

Aktu­al­no­ści

Rozgrzewająca zupa dyniowa

Rozgrzewająca zupa dyniowa

Paździer­nik to miesiąc dyni. Nie bez przy­czyny warzywo to pojawia się na jesień. Jest bogac­twem skład­ni­ków odżyw­czych wspie­ra­ją­cych odpor­ność. Zawiera silny prze­ciw­u­tle­niacz: beta-karoten, który  chroni nasze komórki przed uszko­dze­niem oraz…

czytaj dalej
Przepis — Orzeźwiająca Truskawka

Przepis — Orzeźwiająca Truskawka

Koktajl ten to jeden z moich ulubio­nych. Połą­cze­nie truskawki i mięty to dla mnie duet idealny. Polecam spró­bo­wać, może też polu­bi­cie ��. Koktajl jest bezna­bia­łowy. Olej lniany można zastą­pić łyżką nasion chia – wówczas może stano­wić posiłek.…

czytaj dalej

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Cześć, jestem Marzena!:)
Witaj na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo