Blog

12 podstawowych zasad żywienia dzieci w wieku 2–3 lata

12 podstawowych zasad żywienia dzieci w wieku 2–3 lata

Drugi i trzeci rok życia dziecka to czas, w którym rozwój nadal nastę­puje inten­syw­nie, ale już w wolniej­szym tempie niż miało to miejsce w pierw­szych 12 miesią­cach. Żywie­nie dzieci w tym okresie jest podobne do żywie­nia osób doro­słych (tylko…

czytaj dalej
Rozszerzanie diety niemowlęcia

Rozszerzanie diety niemowlęcia

Dzisiaj przy­bliżę Wam zasady żywie­niowe dla dziecka od 0 do 12 miesiąca życia. Według Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO) i Amery­kań­skiej Akade­mii Pedia­trii (AAP) niemow­lęta powinny być karmione wyłącz­nie piersią do 6. miesiąca życia. Te same…

czytaj dalej
Trzy propozycje na drugie śniadanie do szkoły

Trzy propozycje na drugie śniadanie do szkoły

Wielu rodzi­ców ma problem z pomy­słem na drugie śnia­da­nie dla dziecka. Pako­wa­nie codzien­nie kanapki z serem lub szynką jest dla dziecka mało atrak­cyj­nym posił­kiem → tym bardziej, jeśli otrzy­muje to pięć razy w tygo­dniu. Oczy­wi­ście ja polecam…

czytaj dalej
ODPORNOŚĆ — ważna sprawa

ODPORNOŚĆ — ważna sprawa

Zaczyna się okres jesienno-zimowy. Po lecie orga­nizm nie zawsze potrafi szybko i spraw­nie prze­sta­wić się na chłod­niej­sze pory roku. Oczy­wi­ście jest to kwestia stanu naszego układu odpor­no­ścio­wego. Silny, dobrze wzmoc­niony łatwo poradzi sobie ze zmia­nami tempe­ra­tur i…

czytaj dalej
WEGETARIAŃSKI OBIAD — LECZO WARZYWNE

WEGETARIAŃSKI OBIADLECZO WARZYWNE

Dzisiaj przed­sta­wiam przepis na leczo warzywne. Danie bezmię­sne i bez nabiału, podane z ryżem lub kaszą jest również posił­kiem bezglu­te­no­wym. Można zrobić je na obiad (leczo + ryż lub kasza) lub z pieczy­wem jako kolacja. Jest to pożywne i smaczne danie. Polecam.…

czytaj dalej
PUDDING KOKOSOWY Z MANGO

PUDDING KOKOSOWYMANGO

Czasami są takie dni kiedy mamy chęć na coś słod­kiego. Dziś propo­nuję pudding koko­sowy z mango. Można oczy­wi­ście go podać z innymi ulubio­nymi owocami. Ja osobi­ście lubię zesta­wie­nie tego owocu z kokosem. Deser ten zawiera pełno­war­to­ściowe białko, mine­rały: wapń,…

czytaj dalej
PRZEPIS NA MUS ORZECHOWY

PRZEPIS NA MUS ORZECHOWY

 Dziś przed­sta­wiam przepis na mus orze­chowy bez cukru, bez nabiału i bez glutenu (→tu doda­jemy płatki owsiane bezglu­te­nowe). Dostar­cza takich mine­ra­łów jak: magnez, potas, cynk, miedź oraz wita­miny z grupy B. Podany przepis jest na dwie porcje. Jedna porcja to 197…

czytaj dalej
CUKIER I SŁODYCZE – DLACZEGO SĄ NIEZDROWE?

CUKIER I SŁODYCZE – DLACZEGONIEZDROWE?

W dzisiej­szych czasach produkty spożyw­cze mają szeroki asor­ty­ment i są łatwo dostępne. Skle­powe półki wypeł­nione są po brzegi. Mamy dzie­siątki firm, które konku­rują ze sobą i każda z nich kusi nas swoimi produk­tami. Od wyboru do koloru. Wśród całego asortymentu…

czytaj dalej

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo