„Zdrowe żywienie bywa trudne. Otyłość to codzienny ciężar. Wybierz swój poziom trudności.” — autor nieznany


AKADEMIA PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA

AKADEMIA PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA

Zapra­szam na zajęcia edukacyjno-kulinarne
dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat 

 • Zajęcia prowa­dzone są w małych grupach (max. 8 osób).
 • Odby­wają się raz w tygo­dniu i trwają 90 minut.
 • Cykl zajęć obej­muje 12 spotkań.

Pakiet 4 zajęć kosz­tuje 170zł (w cenę wliczono wszyst­kie koszty zwią­zane z prze­pro­wa­dze­niem zajęć).

Podczas zajęć każde dziecko dowie się m.in.:

 • dlaczego ważne jest zdrowe żywienie;
 • jak kompo­no­wać posiłek, aby był pożywny;
 • jak przyrządzać/przyprawiać dania, aby były smaczne;
 • co to jest trawie­nie i na czym polega;
 • po co nam mikro­ele­menty i wita­miny oraz gdzie jest ich źródło;
 • od czego tyjemy i dlaczego otyłość jest zła;
 • dlaczego nie powin­ni­śmy jeść żywno­ści typu fast-food;
 • czy każdy cukier nam szkodzi?;
 • jakie są warzywa i owoce sezo­nowe i jak można je wykorzystać;

i wiele, wiele więcej…

Dzieci po zakoń­cze­niu zajęć otrzy­mują mate­riały eduka­cyjne oraz zestaw prze­pi­sów, z których korzy­stały na zajęciach.

Dzieci, które ukończą cały cykl zajęć (tzn. wszyst­kie 12 spotkań), otrzy­mają dyplom ukoń­cze­nia Akade­mii Prawi­dło­wego Odżywania.

ZACZYNAMY OD POŁOWY PAŹDZIERNIKA!

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

Zgło­sze­nia przyj­muję pod numerem tele­fonu: 505 645 369 lub emailem: zdrowiemasmak@gmail.com

Rezer­wa­cja miejsca, po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu chęci uczest­nic­twa i wpłacie na rachu­nek bankowy

19 1910 1048 2273 3834 0417 0001

Miejsce zajęć: ul. Matejki, 62–050 Mosina

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo